A A A
Bibliotek/Tema/Samfunnsplanlegging/Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Otta sentrum øst
12. desember 2016

Fastsatt planprogram - Otta sentrum øst

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9, har formannskapet, i møte 06.12.16, sak 128/16, fastsatt planprogrammet for områdereguleringsplan Otta sentrum øst, datert 29.11.16. Planprogrammet er også tilgjengelig på rådhuset.

Otta sentrum øst
07. oktober 2016

Forslag til planprogram for Otta sentrum øst – Offentlig ettersyn

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-9 har formannskapet, i møte 21.09.16, sak 93/16, vedtatt å legge forslag til planprogram for områdereguleringsplan Otta sentrum øst ut til offentlig ettersyn.

01. juli 2016

Vedtatt detaljregulering av Sandbumoen - nytt masseuttaksområde

Kommunestyret i Sel har i møte 20.06.16, sak 38/16, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen. Planområdet er lokalisert sør for eksisterende uttak på Sandbumoen.

Otta sentrum øst
17. juni 2016

Varsel om oppstart av områderegulering - Otta sentrum øst

Hensikten med planen er å legge til rette for videre sentrumsutvikling med blant annet helhetlig gateutforming, parkering, fortetting, og næringsutvikling.

06. mai 2016

Vedtatt områderegulering av Uladammen

Planområdet omfatter området i tilknytning til Uladammen på Selsverket. Planen fastlegger rammene for uttak og vedlikehold samt areal for mellomlagring av uttatt masse.

22. april 2016

2. gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen

Eventuelle merknader til planen sendes Sel kommune v/Plan og beredskap, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no 
Frist for å komme med merknader er 3. juni 2016

Detaljplan Otta sentrum nord
19. april 2016

Detaljplan Otta sentrum nord

På vegne av Skarpsno AS varsles oppstart av detaljregulering i samsvar med Plan og bygningslovens § 12-8. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny arealbruk på arealer som frem til i dag har vært brukt av Otta sag, samt noen tilgrensende områder.

Detaljreguleringsplan Otta stasjon og skysstasjon
23. desember 2015

Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Jernbaneverket varsler i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon i Sel kommune. Planområdet framgår av kartskisse, og det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer. Frist for merknader: 19.01.2016

Varsel om forhandlinger om utbyggingsavtale. Frist for merknader: 19.01.2016

09. juli 2015

Vedtatt plan

Reguleringsplan for Otta brygge

Planen omfatter et område i Otta vest mellom Storgata og Ottaelva. Planen legger til rette for fortetting med formål bolig, forretning, kontor og tjenesteyting.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Evt klage sendes Sel kommune v/Plan og beredskap Botten Hansensgt. 9 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen tre uker fra kunngjøring. Evt krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning etter § 15-3 må være satt fram innen tre år.

09. juli 2015

Vedtatt plan

Reguleringsplan for rundkjøring på rv 15, Otta vest

Planen legger til rette for etablering av rundkjøring i krysset rv 15, Sjoavegen, Selsvegen og Storgata vest for Otta sentrum.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Evt klage sendes Sel kommune v/Plan og beredskap Botten Hansensgt. 9 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen tre uker fra kunngjøring. Evt krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning etter § 15-3 må være satt fram innen tre år.